Search

Gezonde leefomgeving

De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan debewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spelstaat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie endaadkrachtige plannen.Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs,verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof enstikstofdioxide worden ook op plaatselijk […]

Groen en onderhoud

Het achterstallige onderhoud van de buitenruimte in de wijken wordt aangepakt,maar is nog niet klaar. De VSP wil dat meldingen over de openbare ruimte metgrote voortvarendheid worden opgepakt. Zo snel mogelijk reparaties enonderhoud uitvoeren voordat de openbare ruimte achteruit gaat door vernielingof verrommeling. Nieuwegein moet een groene stad blijven met veelvoorzieningen. Er wordt niet gebouwd […]

Verduurzaming van woningen

De VSP vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten geven voorwat betreft duurzame ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we de voortzetting vande stimuleringslening en de subsidiemogelijkheden voor verder verduurzamingvan woningen, sportaccommodaties, bedrijven en instellingen.Het eerste dat zou moeten gebeuren is het opstellen van een heldervisiedocument waarin beschreven wordt welke keuzes we gaan maken alsgemeente. Dit zou […]

Woningen voor Nieuwegeiners

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen(zeventig procent) handhaven. Ook vraagt de VSP aandacht voor dezogenaamde middengroepen, zij die teveel verdienen voor een socialehuurwoning maar te weinig voor de “echte” vrije sector. Woonmobiliteit voorsenioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar entoekomstbestendig […]

Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten vanwoonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moethet verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen vansenioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een grootaantal activiteiten – vaak vrijwillig – teneinde te voorkomen dat senioren in huneigen woning vereenzamen. In het […]

Woongenot voor senioren

Woongenot voor seniorenIn Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners)en tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naarlevensloopbestendige en senioren woningen zal steeds maar groter worden.Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudereinwoners veel te lang vast zitten in […]

Participatie

De VSP vindt het belangrijk dat onze gemeente voor onze jongeren eenaantrekkelijke gemeente is en blijft.Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken van de voorzieningen die er zijn enzoals die worden aangeboden door de vele verenigingen en instellingen. Maar ook de oudere jeugd is belangrijk. Onderwijs en bedrijfsleven moetengezamenlijk zorgen voor voldoende stageplaatsen, zodat scholieren […]

Onderwijs

Goed onderwijs geeft een goede start. De VSP vindt een goede ontwikkeling engelijke kansen daarbij voor elk kind van groot belang. Hiervoor is een goedeopvoeding en onderwijs op maat op de school van groot belang. De juistecombinatie van vorming thuis en op school vormt de basis voor een positieveontwikkeling in het verdere leven. Ouders dragen […]

Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullenbij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hunwijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om eenstukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk.De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en […]

Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet vanonze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelenderegeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingenzijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voorveel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voorontmoeting en begeleiding, voor […]