Search

Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen
bij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun
wijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.
Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om een
stukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk.
De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in
samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het
functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.
Ondanks de globalisering en internationalisering van veel zaken blijft uiteindelijk
het eigen huis, de eigen wijk, buurt en straat het eerste domein van de
inwoners. Daar wordt gewoond, geleefd en vinden de contacten plaats. Terecht,
en met volle instemming van de VSP, dat de gemeente Nieuwegein zich richt op
wijk- en buurtgericht werken. Steunpunten in de wijken worden benut voor
ontmoeting en begeleiding. Samen met buurtgenoten wordt
verantwoordelijkheid genomen voor het schoon, heel en veilig houden van de
directe omgeving. Wordt er omgezien naar elkaar.
De VSP vindt dat deze aanpak verder moet worden ontwikkeld. Bewoners
moeten zelf de regie nemen over hun eigen leven en hun omgeving. Samen
met de eigen buren, buurt- en/of stadsgenoten. De tijd is voorbij dat de overheid
alles opruimt wat de bewust vervuilende burger van zich afgooit. Elkaar
aanspreken op ieders verantwoordelijkheid en zelf de handen uit de mouwen,
zowel in straat en plantsoen en bij de oudere buren die hulp nodig hebben, is
het nieuwe credo.

Dorpscentrum Vreeswijk en Jutphaas
Het centrum van Nieuwegein beperkt zich niet alleen tot Cityplaza maar ook de
oude kernen Jutphaas en Vreeswijk, waar Nieuwegein uit is ontstaan. De VSP
vraagt blijvende aandacht voor deze twee kernen. Waar mogelijk kan de
gemeente zorgen voor optimale inrichting en infrastructuur zodat het beter
wordt voor ondernemers om zich hier te vestigen en leegstand tegen te gaan.
Natuurlijk zijn het in gang zetten van dergelijke ontwikkelingen afhankelijk van
eigenaren, initiatiefnemers en de marktontwikkelingen.
De VSP vindt dat van gemeentewege alles in het werk moet worden gesteld om
de ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren in samenspraak met de lokale
ondernemers en bewoners.
De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad en wijkcentra
worden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn
bij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de
gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met bijvoorbeeld de
Maag, Darm en Lever – Stichting.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »