Search

Nieuwegein in de regio

Onze gemeente is vitaal en krachtig: we kunnen de opgedragen wettelijke takengoed uitvoeren, mede dankzij optimale samenwerking met omliggendegemeenten. De decentralisaties van de zorg is door de gemeente Nieuwegeinop een uitstekende manier opgepakt en dit zal nu verder lokale vormen gaankrijgen daar waar mogelijk. De zaken zijn op orde. Er is daarom geen enkelereden om […]

Werk en ondersteuning

De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk meekunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Een goedesamenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passendeondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering en intergratievan statushouders te bevorderen. Naast het aandacht […]

Goede balans tussen wijk en centrum

Door onder andere het veranderende aankoopgedrag van consumenten,bijvoorbeeld vanwege webshops op internet, staan de traditionelewinkelgebieden onder druk. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de grotepubliekstrekkers zullen overleven én de kleinere, compactere gebieden waar optimale bereikbaarheid, goede service en klantvriendelijkheid overheersen. De Wijkwinkelcentra zijn compact en kent weinig leegstand. Het is dus belangrijk om hierin te blijven […]

Digitale en fysieke dienstverlening

De belangrijkste taak die de gemeente heeft is die van een goededienstverlening voor alle burgers. Het gaat dan om het leveren van een pakketaan voorzieningen en diensten die in overeenstemming zijn met de behoeftenvan onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij dekosten die ermee zijn gemoeid. Zoals voor elk product geldt […]

Afval

Op het gebied van afvalverwerking wil de VSP de nieuwe werkwijze vanafvalinzameling nauwkeurig volgen en waar nodig meteen ingrijpen om onzemaximale mix, van dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing, tevervolmaken. Inspraak van onze inwoners dient gestimuleerd te worden omdraagvlak te krijgen voor veranderingen. De VSP wil de laatste ontwikkelingenen onderzoeken betrekken bij keuzes die zorgvuldig gemaakt dienen […]

Armoede bestrijding

Armoedebeleid blijft een belangrijke pijler van ons sociale beleid. Wie kanwerken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijnschuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ookbelangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid. Er bestaat een groep mensen met een afstand tot de samenleving. Dezemensen leven vaak in een sociaal isolement, voelen zich […]

Koopkracht gepensioneerden

In de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van gepensioneerden flink gedaald,met soms meer dan 30%. De VSP wil dat er extra aandacht komt voor mensendie daardoor in financiële problemen dreigen te komen.

Gemeentelijke financiën

Veel mensen denken ten onrechte dat het de gemeente is die via de OZB veelvan de burgers vraagt en dat de landelijke politiek terughoudend is. Dewerkelijkheid is beduidend anders: slechts 3% van de lasten worden door degemeenten in rekening gebracht, 97% door andere overheden, vooral het Rijk.Onze gemeente is een relatief goedkope woongemeente gebleven. Jaarlijkswordt […]

Vervoer en parkeren

De VSP wil dat senioren boven de 67 vrij kunnen reizen binnen de gemeenteNieuwegein. Hierdoor kunnen we onder andere deze ouderen uit een sociaalisolement halen. Wij zouden graag onderzocht zien welke mogelijkheden hetdoor de gemeente of in regioverband zelf gesubsidieerde vervoer hiervoor kanbieden.De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voorde […]

Veiligheid in je leefomgeving

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat overgeborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht,verkeersveiligheid, geen gevaarlijke activiteiten in woongebieden en nog veelmeer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels,restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeentemoet bij calamiteiten 24/7 bereikbaar zijn; […]