Search

Vervoer en parkeren

De VSP wil dat senioren boven de 67 vrij kunnen reizen binnen de gemeente
Nieuwegein. Hierdoor kunnen we onder andere deze ouderen uit een sociaal
isolement halen. Wij zouden graag onderzocht zien welke mogelijkheden het
door de gemeente of in regioverband zelf gesubsidieerde vervoer hiervoor kan
bieden.
De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voor
de auto, hetwelk daardoor bijdraagt aan de leefbaarheid in Nieuwegein. Wij
willen een op passagier stromen afgestemd openbaar vervoer met een emissie
loos wagenpark. Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de
bereikbaarheid van voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de
plaatselijke economie.
Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen
en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De
mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij
kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan
regels). In een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem is de
infrastructuur zo aangepast, dat de weggebruiker zich bijna automatisch veilig
gedraagt. Naast deze aanpak van de infra-structuur is ook een intensivering
van de verkeershandhaving noodzakelijk.
Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote
gebieden in de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden.
Gebieden waar iedereen – dus ook langzame en kwetsbare
verkeersdeelnemers – veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te
gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.
30-km zones vormen het hart van Duurzaam Veilig. De inrichting van deze

zones, dient aan een aantal inrichtingseisen te voldoen. Het is dus niet
voldoende om een bordje met ‘maximum snelheid 30-km per uur’ te plaatsen.
Een 30-km zone moet zo zijn ingericht dat het fysiek nagenoeg onmogelijk is
om harder dan 30-km per uur te rijden.
Waar de verschillende soorten mobiliteitsstromen (auto’s, vrachtwagens,
openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen) elkaar
ontmoeten, dienen wegen, fietspaden en looproutes hierop “Duurzaam Veilig”
aangepast te zijn.

In Nieuwegeinse wijken is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze
situatie zal de komende jaren urgenter worden. De VSP wil daarom dat de
gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde
parkeersituatie. Dit vooral in het perspectief van de toekomstige bouw van vele
nieuwe woningen en appartementen.
Ook zou de VSP graag zien dat er onderzocht gaat worden of overnacht
parkeren van bedrijfsbussen in de wijken geweerd kan worden door
bijvoorbeeld een bewaakte stalling op het industrieterrein aan te bieden.
Hierdoor zal de parkeerdruk in de wijken ook afnemen en is er geen overlast
meer van bedrijfsbussen die regelmatig delen van trottoirs en de weg blokkeren.
De VSP streeft naar alleen bestemmingsverkeer volgens een wijk in wijk uit
principe. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken
blijven.
De VSP vindt overigens dat het vracht- en pakketvervoer zo snel mogelijk
getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »