Search

Veiligheid in je leefomgeving

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over
geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht,
verkeersveiligheid, geen gevaarlijke activiteiten in woongebieden en nog veel
meer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels,
restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeente
moet bij calamiteiten 24/7 bereikbaar zijn; de hulplijn 112 doet lang niet alles!
De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) optreden.
Dus geen legalisering van overtredingen. Maak ouders verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen. De schade van wangedrag moet verhaald worden op veroorzakers, als hiervoor (mobiel) cameratoezicht nodig is zal de VSP dit steunen.

De VSP vindt dat onze inwoners veilig moeten kunnen wandelen en fietsen ook
als het donker is. Daarom pleit de VSP voor meer verlichting op fietspaden en
langs de randen van de wijken.
De overheid moet de veiligheid van burgers garanderen. De Rijksoverheid heeft
dit onderwerp steeds meer naar zich toe getrokken en de invloed van de
gemeenten daarop sterk verminderd. De politie is in de loop der jaren
overgegaan van gemeentepolitie naar een nationale politie. De gemeentelijke
brandweer maakt onderdeel uit van een regionale organisatie, die ook de
brandweervrijwilligers in dienst heeft. De aansturing en leiding van politie en
brandweer vindt daarom steeds meer plaats vanuit een centrale- of regionale
organisatie. De zeggenschap van de gemeente blijft nu vaker beperkt tot
huisvestingszaken of het formuleren van lokale speerpunten in een regionaal
beleid.
Het veiligheidsgevoel van onze inwoners wordt gepeild in tal van onderzoeken,
zoals die van de Veiligheidsmonitor.
Speerpunten voor lokale thema ’s die de VSP van belang vindt zijn onder meer
de aanpak van woning- en auto-inbraken, geluidsoverlast, vernielingen en
asociaal verkeersgedrag.
Steeds vaker en sneller ervaren burgers overlast van anderen. Of dit nu
bedrijven of medeburgers zijn of de overheid zelf is: de roep om handhaving en
toezicht wordt steeds groter. De VSP vindt dat in eerste instantie mensen altijd
het gesprek zouden moeten aangaan om problemen of (gevoelens van)
overlast te bespreken. Dit kan ook door mediation of buurtbemiddeling.
Meldingen die binnenkomen bij de gemeente dienen serieus, snel en adequaat
te worden opgepakt. Voor het toezicht en de handhaving in de centra en wijken
is het noodzakelijk dat, mede door een politieorganisatie die zich met name

richt op de zwaardere criminaliteit, de capaciteit van de gemeentelijke
toezichthouders en Buitengewoon Opsporing Ambtenaren op sterkte blijft.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »