Search

Nieuwegein in de regio

Onze gemeente is vitaal en krachtig: we kunnen de opgedragen wettelijke takengoed uitvoeren, mede dankzij optimale samenwerking met omliggendegemeenten. De decentralisaties van de zorg is door de gemeente Nieuwegeinop een uitstekende manier opgepakt en dit zal nu verder lokale vormen gaankrijgen daar waar mogelijk. De zaken zijn op orde. Er is daarom geen enkelereden om onze gemeente op te heffen en onderdeel te laten uitmaken van eenandere, grote gemeente of samengevoegd te worden met tal van kleinegemeenten. Voordelen heeft dit immers niet.

Werk en ondersteuning

De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk meekunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Een goedesamenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passendeondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering en intergratievan statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal engewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoemen moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheiddaarbij is.De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a.werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeente een belangrijke rol moetspelen in de economische ontwikkelingen in onze stad. Dit vraagt om goedestadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zichtop veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologischeontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker.Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleidvoor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 55-plussers. Dit moet zosnel mogelijk worden opgepakt.De Haagse politiek laat graag en jubelend weten dat de wereldwijde crisisvoorbij is, dat de werkloosheid afneemt en de koopkracht groeit. Dewerkelijkheid is helaas anders en de praktijk weerbarstig. Want heel veelmensen merken helemaal niets van de verbeteringen: de portemonnee blijft aljaren even leeg en ook landelijke partijen moeten steeds meer toegeven dat niet iedereen de voordelen ondervindt. Veel 55+ers zijn kansloos op dearbeidsmarkt, grote groepen in de samenleving zijn aangewezen op de bijstandof moeten noodgedwongen gebruik maken van de schuldhulpverlening.De VSP blijft zich hard maken voor het voorkomen van financiële problemen.Dit kan door de optimale inzet van de organisaties die in direct contact staanmet inwoners. Door vroegtijdige signalering kunnen snel de juiste maatregelenworden getroffen en de juiste instanties worden ingeschakeld.Daarna moet snel en doelmatig worden opgetreden. Lange wachttijden zijn uitden boze. Adequate hulp en begeleiding moet leiden tot een kortdurende aanpak en een succesvolle uitkomst. Gemeentelijke budgetten en ambtelijke capaciteit moeten toereikend zijn. Waarnodig dienen deze te worden verhoogd. Ondersteuning van organisaties die opdit terrein actief zijn, blijft nodig en mag van de VSP niet alleen rekenen opwaardering maar extra middelen wanneer dit nodig is.

Goede balans tussen wijk en centrum

Door onder andere het veranderende aankoopgedrag van consumenten,bijvoorbeeld vanwege webshops op internet, staan de traditionelewinkelgebieden onder druk. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de grotepubliekstrekkers zullen overleven én de kleinere, compactere gebieden waar optimale bereikbaarheid, goede service en klantvriendelijkheid overheersen. De Wijkwinkelcentra zijn compact en kent weinig leegstand. Het is dus belangrijk om hierin te blijven investeren.

Digitale en fysieke dienstverlening

De belangrijkste taak die de gemeente heeft is die van een goededienstverlening voor alle burgers. Het gaat dan om het leveren van een pakketaan voorzieningen en diensten die in overeenstemming zijn met de behoeftenvan onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij dekosten die ermee zijn gemoeid. Zoals voor elk product geldt ook nu een juisteprijs-kwaliteit verhouding. In een aantal gevallen heeft de burger, maar ook de gemeente zelf, geen keuze omdat er sprake is van een monopoliepositie, zoals bij de uitgifte van paspoorten. De VSP vindt dat in het bijzonder de digitale samenleving grote voordelen geeftvoor mensen om mee te doen en op de hoogte te zijn. Via internet zijnraadsvergaderingen te volgen, aanvragen te doen, meldingen te maken, enz.Wie wil weten wat er in zijn omgeving voor ontwikkelingen spelen of welkeaanvragen zijn gedaan kan zich gratis abonneren op die informatie. Hij of zijblijft op de hoogte, ook al bevindt men zich aan de andere kant van de wereld. Alle gemeenten in Nederland, en dus ook Nieuwegein, werken op dit momentaan het verder optimaliseren van de dienstverlening. Eén van de ontwikkelingendaarbij is het verder door ontwikkelen van burgerzaken en Klant ContactCentrum (KCC) inclusief de digitale dienstverlening. Hierin wordt alle contactenvan inwoners met de gemeente gestroomlijnd, waardoor er sneller wordtgeantwoord en zaken worden afgehandeld. De VSP ondersteunt dezewerkwijze van harte en gaat er van uit dat de gemeente er alles aan zal gaandoen om de digitale dienstverlening optimaal te maken voor onze inwoners. Toch kan in een aantal gevallen de digitale dienstverlening en de fysiekeafstand tot het gemeentehuis te groot zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderemensen of inwoners met een beperking. Nu al kent onze gemeente het systeemvan huisbezoek of het werken met afspraken. De VSP vindt dat dit tot destandaard dienstverlening van de gemeente behoort te zijn en daar waarmensen dit willen zij thuis worden bezocht door ambtenaren of aan degemeente gelieerde instellingen. Verder vindt de VSP dat de gemeente alles inhet werk moet stellen om de dienstverlening in met name de wijken op niveaute houden of uit te breiden. Naast de eigen gemeentelijke dienstverlening wil deVSP ook dat de gemeente de zelfstandige partijen als bijvoorbeeld PostNLaanzet tot betere dienstverlening.De VSP hecht aan een goed beveiligde digitale omgeving van de gemeentelijke software waarin de gegevens van onze inwoners niet in verkeerde handen kunnen komen. Voorkomen moet worden dat de gemeente door hackers ‘gegijzeld’ kan worden.

Afval

Op het gebied van afvalverwerking wil de VSP de nieuwe werkwijze vanafvalinzameling nauwkeurig volgen en waar nodig meteen ingrijpen om onzemaximale mix, van dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing, tevervolmaken. Inspraak van onze inwoners dient gestimuleerd te worden omdraagvlak te krijgen voor veranderingen. De VSP wil de laatste ontwikkelingenen onderzoeken betrekken bij keuzes die zorgvuldig gemaakt dienen te worden.Ieder huishouden moet gebruik kunnen maken van de grijze container(restafval), de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.Verder wil de VSP dat het grofvuil weer gratis wordt opgehaald na afspraak omzwerfafval en overlast te voorkomen Een continue programma om bewustzijn over afval te promoten zien we graag vorm krijgen gericht op alle leeftijdsgroepen.

Armoede bestrijding

Armoedebeleid blijft een belangrijke pijler van ons sociale beleid. Wie kanwerken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijnschuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ookbelangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid. Er bestaat een groep mensen met een afstand tot de samenleving. Dezemensen leven vaak in een sociaal isolement, voelen zich onveilig door onderandere psychische en/of fysieke problemen, laaggeletterdheid of analfabeet zijnof door leeftijd niet meedoen. Vooral kinderen kunnen door de situatie van hunouders sociaal worden buitengesloten. Bekend is dat deze mensen vaak deoverheid en zorg mijden en weinig tot geen vertrouwen in instanties hebben.Deze groep mensen is door COVID-19 alleen maar groter is geworden. De zorgheeft deze mensen niet voldoende bereikt. De VSP wil dat deze groep mensenactief benaderd moet worden door de zorg-, welzijns-en gemeentelijkeorganisaties en woningcorporaties (samenwerkingspartners). De VSP wil dat erextra aandacht gegeven wordt aan hulp en ondersteuning voor mensen metafstand tot de samenleving door samen met de samenwerkingspartners een(regionaal) plan van aanpak op te stellen.

Koopkracht gepensioneerden

In de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van gepensioneerden flink gedaald,met soms meer dan 30%. De VSP wil dat er extra aandacht komt voor mensendie daardoor in financiële problemen dreigen te komen.

Gemeentelijke financiën

Veel mensen denken ten onrechte dat het de gemeente is die via de OZB veelvan de burgers vraagt en dat de landelijke politiek terughoudend is. Dewerkelijkheid is beduidend anders: slechts 3% van de lasten worden door degemeenten in rekening gebracht, 97% door andere overheden, vooral het Rijk.Onze gemeente is een relatief goedkope woongemeente gebleven. Jaarlijkswordt dit in onafhankelijke rapportages aangetoond.De VSP wil in de komende bestuursperiode een solide financieel beleid vooronze gemeente. Participerend begroten is het uitgangspunt. Als het goed gaatrekening houden met tegenvallers zodat er een goede reserve positie ontstaaten zo min mogelijk schommelingen in de gemeentelijke lasten veroorzaakt. Datis voor al onze inwoners heel belangrijk, lage woonlasten liefst onder hetlandelijk gemiddelde. De VSP wil investeren en impulsen geven aan defysieke- en sociale infrastructuur. Aanpassing van gemeentelijke bijdragen dooronze inwoners kan alleen bij intensivering van beleid of door kortingen vanhogere overheden.