Search

Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullenbij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hunwijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om eenstukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk.De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, insamenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van hetfunctioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.Ondanks de globalisering en internationalisering van veel zaken blijft uiteindelijkhet eigen huis, de eigen wijk, buurt en straat het eerste domein van deinwoners. Daar wordt gewoond, geleefd en vinden de contacten plaats. Terecht,en met volle instemming van de VSP, dat de gemeente Nieuwegein zich richt opwijk- en buurtgericht werken. Steunpunten in de wijken worden benut voorontmoeting en begeleiding. Samen met buurtgenoten wordtverantwoordelijkheid genomen voor het schoon, heel en veilig houden van dedirecte omgeving. Wordt er omgezien naar elkaar.De VSP vindt dat deze aanpak verder moet worden ontwikkeld. Bewonersmoeten zelf de regie nemen over hun eigen leven en hun omgeving. Samenmet de eigen buren, buurt- en/of stadsgenoten. De tijd is voorbij dat de overheidalles opruimt wat de bewust vervuilende burger van zich afgooit. Elkaaraanspreken op ieders verantwoordelijkheid en zelf de handen uit de mouwen,zowel in straat en plantsoen en bij de oudere buren die hulp nodig hebben, ishet nieuwe credo. Dorpscentrum Vreeswijk en JutphaasHet centrum van Nieuwegein beperkt zich niet alleen tot Cityplaza maar ook deoude kernen Jutphaas en Vreeswijk, waar Nieuwegein uit is ontstaan. De VSPvraagt blijvende aandacht voor deze twee kernen. Waar mogelijk kan degemeente zorgen voor optimale inrichting en infrastructuur zodat het beterwordt voor ondernemers om zich hier te vestigen en leegstand tegen te gaan.Natuurlijk zijn het in gang zetten van dergelijke ontwikkelingen afhankelijk vaneigenaren, initiatiefnemers en de marktontwikkelingen.De VSP vindt dat van gemeentewege alles in het werk moet worden gesteld omde ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren in samenspraak met de lokaleondernemers en bewoners.De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad en wijkcentraworden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijnbij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat degemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met bijvoorbeeld deMaag, Darm en Lever – Stichting.

Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet vanonze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelenderegeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingenzijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voorveel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voorontmoeting en begeleiding, voor hulp en zorg. Onze maatschappij kan nietzonder al die mantelzorgers, collectanten, organisatoren en stille krachten.Sportclubs, zangkoren, muziekverenigingen of kerken kunnen zondervrijwilligers niet functioneren.De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, insamenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van hetfunctioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.Daarom kiest de VSP juist voor deze groep. Ons hele beleid en ons bestaan alslokale politieke partij richt zich op ouderen, vrijwilligers en verenigingen. Degemeente kent een vrijwilligershuis, met onder andere een collectievevrijwilligersverzekering.Al onze wijk en buurtverenigingen, de sportclubs, maar ook de cultureleorganisaties of muziekbeoefenaars hebben nooit tevergeefs een beroep op deVSP gedaan. Ook in de komende bestuursperiode kunnen zij op ons rekenen.De VSP blijft van mening dat voorzieningen dichtbij aanwezig moeten zijn, hetliefst in de eigen vertrouwde woonomgeving. In het kader van wijk enbuurtgericht werken kunnen deze activiteiten ook gefaciliteerd worden. Metname de zorg dat de accommodaties ook voor de toekomst verzekerd kunnenzijn van (groot)onderhoud om de kwaliteit te waarborgen. De VSP wil dat degemeente hier een proactieve rol in neemt zowel qua kennis als financiering.

Cultuur

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Datgeldt zeker voor onze jongeren. Het lidmaatschap van een vereniging is goedvoor de ontwikkeling van kinderen. Op sociaal gebied waarbij met elkaar ietswordt bereikt, samenwerking plaatsvindt, verantwoordelijkheid wordtbijgebracht. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordtgestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bodkomen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen,zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomenzo obesitas.De VSP wenst de positieve houding van de gemeente op het gebied van kunsten cultuur en het faciliteren van amateurkunst ook in de komende periode vanharte te ondersteunen.Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturelemogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigenbetaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platformfaciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd te worden. Tevensdient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren isrondom meedoen en integratie. De bibliotheek is meer en meer de huiskamer van Nieuwegein, naast het lenenvan boeken worden er diverse activiteiten gehouden zoals talentontwikkeling,kennis opdoen en genieten van cultuur. De VSP wil dat het bibliotheekwerkoptimaal ondersteund blijft worden.

Alle senioren kunnen meedoen

Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, onvolledig of niet geïnformeerd worden. De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren van de maatschappij om zelf  inbreng te leveren.  Voor de VSP zijn de ouderen speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij vinden dat met deze bevolkingsgroep door de Haagse politiek al jarenlang wordt gesold. Hoewel het juist deze generatie is die ons land na de oorlogsjaren heeft opgebouwd en de welvaart heeft gebracht, worden ze nu door vele politieke partijen aan de kant gezet. Bij ongewilde werkloosheid hebben ze nauwelijks kans op een acceptabele nieuwe baan. De gepensioneerden zien hun koopkracht verdampen en de zorg- en woonlasten enorm stijgen. De ene keer zijn ouderen de mensen met de grootste kapitalen, die dus niets te klagen hebben. Dan weer worden ouderen weggezet als de mensen met de meeste zorgkosten en die daardoor te duur en te oud worden. De VSP ziet ouderen niet als een overbodige doelgroep maar (h)erkent deze inwoners als mensen met veel kwaliteit en potentieel, die onze gemeente nog veel te bieden hebben. VSP vindt dat op deze bevolkingsgroep vol moet worden ingezet. In de levensfase tussen 65 – 75 jaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kan de levenservaring, goede opleiding en vitaliteit optimaal benut worden voor de samenleving. In een evenwichtige mix tussen ontspanning en genieten mag worden verwacht dat zij hun talenten inzetten in vrijwilligerswerk, ondersteuning van hun kinderen en buurt, inzet in de directe omgeving. Op latere leeftijd mogen juist zij van overheid en omgeving verwachten dat zij geholpen en ondersteund worden, waar het gaat om goede hulpmiddelen, hulp bij digitale zaken, adequate medische voorzieningen en passende huisvesting. Ouderen die op zichzelf willen blijven wonen krijgen van de VSP de mogelijkheid om hun huis aan te passen met een zogenaamde “Blijvers lening” hierdoor hoeven ouderen niet te verhuizen uit hun vertrouwde buurt. De VSP wil dat de gemeente de openbare ruimte zo inricht dat ouderen met rollators of met een scootmobiel zonder gevaar en problemen zich kunnen voortbewegen. Specifiek moet bekeken worden welke ondersteuning vanuit familie of buurt gegeven kan worden en welke hulp vanuit de gemeente georganiseerd moet worden om prettig oud te worden. De gemeente dient voorbereid te zijn op de sterke toename van het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met dementie. Een blijvende vorm van aanpak is hiervoor nodig, zowel op het gebied van verzorging, begeleiding en huisvesting.