Search

Verduurzaming van woningen

De VSP vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten geven voorwat betreft duurzame ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we de voortzetting vande stimuleringslening en de subsidiemogelijkheden voor verder verduurzamingvan woningen, sportaccommodaties, bedrijven en instellingen.Het eerste dat zou moeten gebeuren is het opstellen van een heldervisiedocument waarin beschreven wordt welke keuzes we gaan maken alsgemeente. Dit zou […]

Woningen voor Nieuwegeiners

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen(zeventig procent) handhaven. Ook vraagt de VSP aandacht voor dezogenaamde middengroepen, zij die teveel verdienen voor een socialehuurwoning maar te weinig voor de “echte” vrije sector. Woonmobiliteit voorsenioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar entoekomstbestendig […]

Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten vanwoonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moethet verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen vansenioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een grootaantal activiteiten – vaak vrijwillig – teneinde te voorkomen dat senioren in huneigen woning vereenzamen. In het […]

Woongenot voor senioren

Woongenot voor seniorenIn Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners)en tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naarlevensloopbestendige en senioren woningen zal steeds maar groter worden.Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudereinwoners veel te lang vast zitten in […]