Wonen in Nieuwegein


Woongenot voor senioren

In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners) en tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naar levensloopbestendige en senioren woningen zal steeds maar groter worden.

Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudere inwoners veel te lang vast zitten in te grote woningen. Jammer, want bij voldoende aanbod van levensloopbestendige en senioren-woningen zou eindelijk meer doorstroming op gang komen in een markt die al lang op slot zit. 

Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat Stichting Knarrenhof al 10 jaar landelijk actief is met ontwikkeling en bouw van dit soort woningen. Knarrenhof staat voor: "een plek waar mensen zelf hun eigen en gemeenschappelijke woonruimte bepalen. Waar ze onderling afspreken elkaar te helpen, wanneer dat nodig is. Een plek waar de woningen berekend zijn op een moment waarop meer zorg nodig is. Een plek die duurzaam is en toch toegankelijk is voor mensen met een krappere beurs. Waar autonomie, samen leven en privacy hand in hand gaan". 

Ook in Nieuwegein zijn de plannen voor een Knarrenhof zeer actueel geworden. Samen met Stichting Knarrenhof zijn  inwoners van Nieuwegein al enige tijd bezig om een Knarrenhof in Nieuwegein te realiseren. De VSP ondersteunt deze vormen van wonen zeer en zou graag zien dat er structureel in het ruimtelijke beleid op meer van dit soort concepten worden ingezet. 

Het is van groot belang dat het aantal te bouwen woningen zo effectief mogelijk wordt ingezet, gelet op de vraag naar zorgwoningen, de effecten van demografische ontwikkelingen (meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen). 

De VSP blijft zich hardmaken voor voldoende starterswoningen, goede seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen. 

Door de landelijke ontwikkelingen dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig moeten blijven wonen, is de behoefte aan levensbestendige woningen groot. De VSP wil dan ook dat met de nieuwbouw, verbouw en/of renovatie hiermee rekening wordt gehouden. Ontwikkelingen met betrekking tot energiezuinig gebruik zullen scherp worden gevolgd. 

De VSP is ook voorstander van het realiseren van woningen voor ouderen die voorzien zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Door toepassing van digitale mogelijkheden en moderne technieken kunnen ouderen langer en veiliger zelfstandig blijven wonen. Ook nieuwe woonconcepten en particuliere initiatieven op dit gebied ondersteunt de VSP volledig. 


Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten van woonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet het verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van senioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een groot aantal activiteiten - vaak vrijwillig –  teneinde te voorkomen dat senioren in hun eigen woning vereenzamen. In het kader van de  participatiemaatschappij verdient het concept woonzorg zones continue aandacht. 


Woningen voor Nieuwegeiners

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen (zeventig procent) handhaven. Ook vraagt de VSP aandacht voor de zogenaamde middengroepen, zij die teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor de “echte” vrije sector. Woonmobiliteit voor senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.

De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen.

De VSP is tegen bouwen in het groen en tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en voor de plaatsing van goede geluidsschermen voor de wijken vlak naast de hoofdwegen.


Verduurzaming van woningen

De VSP vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten geven voor wat betreft duurzame ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we de voortzetting van de stimuleringslening en de subsidiemogelijkheden voor verder verduurzaming van woningen, sportaccommodaties, bedrijven en instellingen.

Het eerste dat zou moeten gebeuren is het opstellen van een helder visiedocument waarin beschreven wordt welke keuzes we gaan maken als gemeente. Dit zou een prima thema zijn om samen met de inwoners vorm te geven. Vanuit deze visie dient de uitvoering hiervan voortvarend te worden aangepakt. Hierbij moeten vooral initiatieven van burgers (bewonersgroepen), bedrijven, instellingen en bewonersgroepen worden ondersteund. Bijvoorbeeld bij de gezamenlijke opwekking van schone, zonne-energie. 

Zowel landelijk als provinciaal zijn er vele regelingen, informatiekanalen en subsidiemogelijkheden die mensen zelf in staat stellen actief te zijn. De VSP bepleit het ruim bekend maken van dit soort informatie als een belangrijke opdracht voor onze plaatselijke overheid. 

Daarnaast moet de gemeente zich vooral inzetten voor de verduurzaming van de eigen gebouwen en bij die accommodaties waarop invloed kan worden uitgeoefend. We denken daarbij bijvoorbeeld aan scholen, wijkgebouwen en de sportzalen. Ook de woningbouwverenigingen, met veel vastgoed, behoren daar vanzelfsprekend bij. Een verstandige mix van maatregelen en betaalbaarheid heeft daarbij de voorkeur boven symboolpolitiek van een zonnepaneel hier en driedubbel glas daar.