Nieuwegeinse Dienstverlening


Gemeentelijke Financiën

Veel mensen denken ten onrechte dat het de gemeente is die via de OZB veel van de burgers vraagt en dat de landelijke politiek terughoudend is. De werkelijkheid is beduidend anders: slechts 3% van de lasten worden door de gemeenten in rekening gebracht, 97% door andere overheden, vooral het Rijk. 

Onze gemeente is een relatief goedkope woongemeente gebleven. Jaarlijks wordt dit in onafhankelijke rapportages aangetoond. 

De VSP wil in de komende bestuursperiode een solide financieel beleid voor onze gemeente. Participerend begroten is het uitgangspunt. Als het goed gaat rekening houden met tegenvallers zodat er een goede reserve positie ontstaat en zo min mogelijk schommelingen in de gemeentelijke lasten veroorzaakt. Dat is voor al onze inwoners heel belangrijk, lage woonlasten liefst onder het landelijk gemiddelde. De VSP wil investeren en impulsen geven  aan de fysieke- en sociale infrastructuur. Aanpassing van gemeentelijke bijdragen door onze inwoners kan alleen bij intensivering van beleid of door kortingen van hogere overheden.


Koopkracht gepensioneerden

In de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van gepensioneerden flink gedaald, met soms meer dan 30%. De VSP wil dat er extra aandacht komt voor mensen die daardoor in financiële problemen dreigen te komen.


Armoede bestrijding

Armoedebeleid blijft een  belangrijke pijler van ons sociale beleid. Wie kan werken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijn schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ook belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid. 

Er bestaat een groep mensen met een afstand tot de samenleving. Deze mensen leven vaak in een sociaal isolement, voelen zich onveilig door onder andere psychische en/of fysieke problemen, laaggeletterdheid of analfabeet zijn of door leeftijd niet meedoen. Vooral kinderen kunnen door de situatie van hun ouders sociaal worden buitengesloten. Bekend is dat deze mensen vaak de overheid en zorg mijden en weinig tot geen vertrouwen in instanties hebben. Deze groep mensen is door COVID-19 alleen maar groter is geworden. De zorg heeft deze mensen niet voldoende bereikt. De VSP wil dat deze groep mensen actief benaderd moet worden door de zorg-, welzijns-en  gemeentelijke organisaties en woningcorporaties (samenwerkingspartners). De VSP wil dat er extra aandacht  gegeven wordt aan hulp en ondersteuning voor mensen met afstand tot de samenleving door samen met de samenwerkingspartners een (regionaal) plan van aanpak op te stellen. 


Afval

Op het gebied van afvalverwerking  wil  de VSP de nieuwe werkwijze van afvalinzameling nauwkeurig volgen en waar nodig meteen ingrijpen om onze maximale mix, van dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing, te vervolmaken. Inspraak van onze inwoners dient gestimuleerd te worden om draagvlak te krijgen voor veranderingen. De VSP wil de laatste ontwikkelingen en onderzoeken betrekken bij keuzes die zorgvuldig gemaakt dienen te worden. 

Ieder huishouden moet gebruik kunnen maken van de grijze container (restafval), de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer. Verder wil de VSP dat het grofvuil weer gratis wordt opgehaald na afspraak om zwerfafval en overlast te voorkomen. 

Een continue programma om bewustzijn over afval te promoten zien we graag vorm krijgen gericht op alle leeftijdsgroepen. 


Digitale en fysieke dienstverlening

De belangrijkste taak die de gemeente heeft is die van een goede dienstverlening voor alle burgers. Het gaat dan om het leveren van een pakket aan voorzieningen en diensten die in overeenstemming zijn met de behoeften van onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij de kosten die ermee zijn gemoeid. Zoals voor elk product geldt ook nu een juiste prijs-kwaliteit verhouding. In een aantal gevallen heeft de burger, maar ook de gemeente zelf, geen keuze omdat er sprake is van een monopoliepositie, zoals bij de uitgifte van paspoorten. 

De VSP vindt dat in het bijzonder de digitale samenleving grote voordelen geeft voor mensen om mee te doen en op de hoogte te zijn. Via internet zijn raadsvergaderingen te volgen, aanvragen te doen, meldingen te maken, enz. Wie wil weten wat er in zijn omgeving voor ontwikkelingen spelen of welke aanvragen zijn gedaan kan zich gratis abonneren op die informatie. Hij of zij blijft op de hoogte, ook al bevindt men zich aan de andere kant van de wereld. 

Alle gemeenten in Nederland, en dus ook Nieuwegein, werken op dit moment aan het verder optimaliseren van de dienstverlening. Eén van de ontwikkelingen daarbij is het verder door ontwikkelen van burgerzaken en Klant Contact Centrum (KCC) inclusief de digitale dienstverlening. Hierin wordt alle contacten van inwoners met de gemeente gestroomlijnd, waardoor er sneller wordt geantwoord en zaken worden afgehandeld. De VSP ondersteunt deze werkwijze van harte en gaat er van uit dat de gemeente er alles aan zal gaan doen om de digitale dienstverlening optimaal te maken voor onze inwoners. 

Toch kan in een aantal gevallen de digitale dienstverlening en de fysieke afstand tot het gemeentehuis te groot zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor oudere mensen of inwoners met een beperking. Nu al kent onze gemeente het systeem van huisbezoek of het werken met afspraken. De VSP vindt dat dit tot de standaard dienstverlening van de gemeente behoort te zijn en daar waar mensen dit willen zij thuis worden bezocht door ambtenaren of aan de gemeente gelieerde instellingen. Verder vindt de VSP dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de dienstverlening in met name de wijken op niveau te houden of uit te breiden. Naast de eigen gemeentelijke dienstverlening wil de VSP ook dat de gemeente de zelfstandige partijen als bijvoorbeeld PostNL aanzet tot betere dienstverlening. 

De VSP hecht aan een goed beveiligde digitale omgeving van de gemeentelijke software waarin de gegevens van onze inwoners niet in verkeerde handen kunnen komen. Voorkomen moet worden dat de gemeente door hackers ‘gegijzeld’ kan worden. 


Goede balans tussen wijk en centrum

Door onder andere het  veranderende aankoopgedrag van consumenten, bijvoorbeeld vanwege webshops op internet, staan de traditionele winkelgebieden onder druk. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de grote publiekstrekkers zullen overleven én de kleinere, compactere gebieden waar optimale bereikbaarheid, goede service en klantvriendelijkheid overheersen. De Wijkwinkelcentra zijn compact en kent weinig leegstand. Het is dus belangrijk om hierin te blijven investeren.


Werk en ondersteuning

De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee kunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Een goede samenwerking  tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passende ondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.

De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering en integratie van statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal en gewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoe men moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheid daarbij is. 

De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a. werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeente een belangrijke rol moet spelen in de economische ontwikkelingen in onze stad.  Dit vraagt om goede stadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zicht op veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologische ontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker. 

Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleid voor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 55-plussers.  Dit moet zo snel mogelijk worden opgepakt. 

De Haagse politiek laat graag en jubelend weten dat de wereldwijde crisis voorbij is, dat de werkloosheid afneemt en de koopkracht groeit. De werkelijkheid is helaas anders en de praktijk weerbarstig. Want heel veel mensen merken helemaal niets van de verbeteringen: de portemonnee blijft al jaren even leeg en ook landelijke partijen moeten steeds meer toegeven dat niet iedereen de voordelen ondervindt. Veel 55+ers zijn kansloos op de arbeidsmarkt, grote groepen in de samenleving zijn aangewezen op de bijstand of moeten noodgedwongen gebruik maken van de schuldhulpverlening. 

De VSP blijft zich hard maken voor het voorkomen van financiële problemen. Dit kan door de optimale inzet van de organisaties die in direct contact staan met inwoners. Door vroegtijdige signalering kunnen snel de juiste maatregelen worden getroffen en de juiste instanties worden ingeschakeld. 

Daarna moet snel en doelmatig worden opgetreden. Lange wachttijden zijn uit den boze. Adequate hulp en begeleiding moet leiden tot een kortdurende aanpak en een succesvolle uitkomst. 

Gemeentelijke budgetten en ambtelijke capaciteit moeten toereikend zijn. Waar nodig dienen deze te worden verhoogd. Ondersteuning van organisaties die op dit terrein actief zijn, blijft nodig en mag van de VSP niet alleen rekenen op waardering maar extra middelen wanneer dit nodig is. 


Nieuwegein in de regio

Onze gemeente is vitaal en krachtig: we kunnen de opgedragen wettelijke taken goed uitvoeren, mede dankzij optimale samenwerking met omliggende gemeenten. De decentralisaties van de zorg is door de gemeente Nieuwegein op een uitstekende manier opgepakt en dit zal nu verder lokale vormen gaan krijgen daar waar mogelijk. De zaken zijn op orde. Er is daarom geen enkele reden om onze gemeente op te heffen en onderdeel te laten uitmaken van een andere, grote gemeente of samengevoegd te worden met tal van kleine gemeenten. Voordelen heeft dit immers niet.