Nieuwegein en buiten


Groen en onderhoud

Het achterstallige onderhoud van de buitenruimte in de wijken wordt aangepakt, maar is nog niet klaar. De VSP wil dat meldingen over de openbare ruimte met grote voortvarendheid worden opgepakt. Zo snel mogelijk reparaties en onderhoud uitvoeren voordat de openbare ruimte achteruit gaat door vernieling of verrommeling. Nieuwegein moet een groene stad blijven met veel voorzieningen. Er wordt niet gebouwd in parken. 

Stadspromotie en City marketing zijn zinloos wanneer de stad niet “spic en span” is. Achterstallig onderhoud wegwerken kost altijd meer dan regulier onderhoud. 


Gezonde leefomgeving

De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de bewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spel staat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en daadkrachtige plannen.

Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs, verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof en stikstofdioxide worden ook op plaatselijk niveau steeds belangrijker. Daar waar dit in de wijken aanpassingen vereist, moeten de inwoners van meet af aan kunnen meedenken en meepraten. De gemeente initieert voldoende uitbereiding van laadpunten, in lijn met de verwachte opmars van elektrisch rijden.


Veiligheid in je leefomgeving

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht, verkeersveiligheid, geen gevaarlijke activiteiten in woongebieden en nog veel meer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels, restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeente moet bij calamiteiten 24/7  bereikbaar zijn; de hulplijn 112 doet lang niet alles!

De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) optreden. Dus geen legalisering van  overtredingen. Maak ouders verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen. De schade van wangedrag moet verhaald worden op veroorzakers, als hiervoor (mobiel) cameratoezicht nodig is zal de VSP dit steunen. 

De VSP vindt dat onze inwoners veilig moeten kunnen wandelen en fietsen ook als het donker is. Daarom pleit de VSP voor meer verlichting op fietspaden en langs de randen van de wijken. 

De overheid moet de veiligheid van burgers garanderen. De Rijksoverheid heeft dit onderwerp steeds meer naar zich toe getrokken en de invloed van de gemeenten daarop sterk verminderd. De politie is in de loop der jaren overgegaan van gemeentepolitie naar een nationale politie. De gemeentelijke brandweer maakt onderdeel uit van een regionale organisatie, die ook de brandweervrijwilligers in dienst heeft. De aansturing en leiding van politie en brandweer vindt daarom steeds meer plaats vanuit een centrale- of regionale organisatie. De zeggenschap van de gemeente blijft nu vaker beperkt tot huisvestingszaken of het formuleren van lokale speerpunten in een regionaal beleid.

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners wordt gepeild in tal van onderzoeken, zoals die van de Veiligheidsmonitor.

Speerpunten voor lokale thema ’s die de VSP van belang vindt zijn onder meer de aanpak van woning- en auto-inbraken, geluidsoverlast, vernielingen en asociaal verkeersgedrag.

Steeds vaker en sneller  ervaren  burgers overlast van anderen. Of dit nu bedrijven of medeburgers zijn of de overheid zelf is: de roep om handhaving en toezicht wordt steeds groter. De VSP vindt dat in eerste instantie mensen altijd het gesprek zouden moeten aangaan om problemen of (gevoelens van) overlast te bespreken. Dit kan ook door mediation of buurtbemiddeling. Meldingen die binnenkomen bij de gemeente dienen serieus, snel en adequaat te worden opgepakt. Voor het toezicht en de handhaving in de centra en wijken is het noodzakelijk dat, mede door een politieorganisatie die zich met name richt op de zwaardere criminaliteit, de capaciteit van de gemeentelijke toezichthouders en Buitengewoon Opsporing Ambtenaren op sterkte blijft.


 Vervoer en Parkeren

De VSP wil dat senioren boven de 67 vrij kunnen reizen binnen de gemeente Nieuwegein. Hierdoor kunnen we onder andere deze ouderen uit een sociaal isolement halen. Wij zouden graag onderzocht zien welke mogelijkheden het door de gemeente of in regioverband zelf gesubsidieerde vervoer hiervoor kan bieden.

De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voor de auto, hetwelk daardoor bijdraagt aan de leefbaarheid in Nieuwegein. Wij willen een op passagier stromen afgestemd openbaar vervoer met een emissie loos wagenpark. Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de plaatselijke economie.

Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan regels). In een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem is de infrastructuur zo aangepast, dat de weggebruiker zich bijna automatisch veilig gedraagt. Naast deze aanpak van de infrastructuur is ook een intensivering van de verkeershandhaving noodzakelijk.

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote gebieden in de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden. Gebieden waar iedereen –  dus ook langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers –  veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.

30-km zones vormen het hart van Duurzaam Veilig. De inrichting van deze zones, dient aan een aantal inrichtingseisen te voldoen. Het is dus niet voldoende om een bordje met ‘maximum snelheid 30-km per uur’ te plaatsen. Een 30-km zone moet zo zijn ingericht dat het fysiek nagenoeg onmogelijk is om harder dan 30-km per uur te rijden. 

Waar de verschillende soorten mobiliteitsstromen (auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen) elkaar ontmoeten, dienen wegen, fietspaden en looproutes hierop “Duurzaam Veilig” aangepast te zijn. 

In Nieuwegeinse wijken is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze situatie zal de komende jaren urgenter worden. De VSP wil daarom dat de gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde parkeersituatie. Dit vooral  in het perspectief van  de toekomstige bouw van vele nieuwe woningen en appartementen. 

Ook zou de VSP graag zien dat er onderzocht gaat worden of overnacht parkeren van bedrijfsbussen  in de wijken geweerd kan worden door bijvoorbeeld een bewaakte stalling op het industrieterrein aan te bieden. Hierdoor zal de parkeerdruk in de wijken ook afnemen en is er geen overlast meer van bedrijfsbussen die regelmatig delen van trottoirs en de weg blokkeren. 

De VSP streeft naar alleen bestemmingsverkeer volgens een wijk in wijk uit principe. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken blijven. 

De VSP vindt overigens dat het vracht- en pakketvervoer zo snel mogelijk getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen.