Nieuws

Overlijden Ann de Wolf

Woensdagmorgen 7 april jl. is overleden mevrouw Ann de Wolf in de leeftijd van 80 jaar. Ann laat drie kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen achter. Zij was sinds 2002 lid van de Verenigde Senioren Partij (VSP). Ann de Wolf woonde sinds 2001 in Nieuwegein. Hiervoor heeft zij bijna 25 jaar bij Philips gewerkt in diverse functies.

Sinds 6 juni 2018 was zij lid van de gemeenteraad namens de fractie van de VSP. Ook in de periode van 26 september 2012 tot 27 maart 2014 was zij voor deze partij lid van gemeenteraad. Ook heeft zij als commissielid in verschillende periodes vanaf 2012 haar bijdrage geleverd. In 2019 is zij een periode fractievoorzitter van de VSP geweest vanwege de ziekte van Herman Troost die later dat jaar overleed.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) verliest een markante vrouw, maatschappelijk betrokken en actief in het wijknetwerk. In de politiek is zij bijna 20 jaar actief geweest, begonnen in 2002 in de VSP-fractie die is opgericht door Herman Troost. Ook nam zij deel in de WMO Raad.

Posted on Apr 08, 2021.


Aangenomen amendement “Nieuwegein gaat nascheiden” jaagt de Nieuwegeiner op extra kosten

Dit op 28 maart 2019 aangenomen amendement leidt onherroepelijk tot een sterke stijging van kosten voor de afvalstoffenheffing voor de Nieuwegeinse burger. Reden genoeg voor de VSP om dit amendement niet te steunen.

Wat is er aan de hand?

In november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Programmabegroting 2019. Voor de scheiding van afval is in deze begroting de ambitie opgenomen dat in het Grondstoffeninzamelplan het afvalstoffenbeleid stapsgewijs uitgevoerd gaat worden, met als doel in 2020 dat elke inwoner van Nieuwegein per jaar maximaal 121 kg restafval produceert. Het college beoogt met dit beleid om de kosten voortvloeiende uit de grondstoffeninzameling en de verwerking daarvan voor inwoners beperkt te houden. Een goed streven volgens de VSP.

Met het aangenomen amendement van 28 maart 2019 wordt dit beleid door bijna alle coalitiepartijen (alleen PvdA en GroenLinks blijven de wethouder steunen) aangevuld met een aantal oppositiepartijen, doorkruist.

De “wegwerp” economie heeft haar beste tijd gehad

Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie, waarin hergebruik centraal staat. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn.

Veel gemeenten zijn ambitieus en zien steeds meer het nut en de noodzaak voor goed grondstofbeheer en het scheiden van huishoudelijk afval vanuit economisch en ecologisch oogpunt.

Door de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval heeft de gemeente door besluitvorming grote invloed op hergebruik en bewustwording daarvan. Het is goed om daarbij te weten, dat niet meer gesproken wordt over huishoudelijk afval, maar over grondstoffen en restafval. Een belangrijk bijkomend effect is ook gelegen in de toenemende financiële waarde van deze grondstoffen . Daardoor worden de inwoners met het scheiden van huishoudelijk afval in feite grondstofleverancier. Zij dienen daarvoor dan ook te worden beloont!

De VSP vindt dat de Nieuwegeiner via een lage afvastoffenheffing mee moet kunnen profiteren van de opbrengsten die zij door hun inzet van door voorscheiding realiseren.

Waarom leidt het aangenomen amendement tot stijging van de woonlasten in Nieuwegein?

Het aangenomen amendement doorkruist het beleid van het college om een maatwerkoplossing te realiseren ten gunste van de inwoners, die luier- en incontinentie materiaal en/ of medische afvalstoffen aanbieden. Door dit amendement worden deze producten toegevoegd aan het restafval, waardoor het volume (meer- en zwaardere kilogrammen) toeneemt en dus ook de daaraan gerelateerde kosten voor verwerking. De “soep” aan restafval is technisch gezien niet meer na te scheiden en levert daardoor dus ook geen geld meer op voor de gemeente Nieuwegein en kostenverlaging voor onze inwoners!

Overigens valt de stijging van de woonlasten in gemeenten dit jaar hoger uit dan in voorgaande jaren. De voornaamste reden is dat het Rijk de afvalstoffen-belasting meer dan verdubbeld heeft: van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram. Deze heffing is gestegen om dat het Rijk de belasting op verbranding van restafval meer dan verdubbeld heeft. De reden daarvoor is het terugdringen van het door gemeenten aangeboden volume restafval.

Afvalverwerkers berekenen de afvalstoffenbelasting immers door aan gemeenten, die dit in de afvalstoffenheffing verdisconteren. Dit werkt door in de gemeentelijke afvalstoffenheffing en betekent bij meer restafval een verhoging voor de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de gemeente Nieuwegein.

Tot slot

Afrondend stelt de VSP dat argumenten van voor- en nascheiding en de combinatie van beiden het beste van twee werelden verenigt. Zonder het scheiden van grondstoffen aan de bron wordt het aansturen op een gedragsverandering bij inwoners – met als doel reductie van afval – veel moeilijker.

Nascheiding biedt als achtervang een welkome aanvulling

Een combinatie van grondstofscheiden aan de bron met nascheiden is naar verwachting zelfs noodzakelijk om de ambitieuze VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) in 2020 en 2025 te kunnen halen.

Door aanname van het amendement wordt de Nieuwegeiner onnodig op kosten gejaagd, niet beloont bij het extra scheiden van afval., waarbij tenslotte de circulaire economie in Nieuwegein verder op afstand komt te staan.

Nieuwegein, 29 maart 2019

Ton de Mol,

Fractievoorzitter Verenigde Senioren Partij

Posted on Mar 28, 2019.


Wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen

De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep maar het individu.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden

Politiek Nieuwegein intelligent besturen vraagt om een stevige aanpak. Niet alleen zijn er allerlei taken door Den Haag doorverwezen naar de gemeenten, maar het moet ook nog besparingen opleveren. Operationeel en politiek wordt het niet eenvoudiger.

De VSP vindt daarom dat het nuttig kan zijn om Nieuwegein te besturen via een raadsakkoord.

Wij verwachten dat het zoeken naar wisselende meerderheden het politiek debat verrijkt en betere oplossingen levert dan een dicht getimmerd coalitieakkoord, dat vaak belangrijker blijkt dan de aan de kiezers gedane beloften.

Klik hier voor ons partijprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022

Posted on Feb 13, 2018.